Web
Analytics

Obchodné podmienky

Objednávka:

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail kupujúceho. V prípade firmy aj názov, sídlo, miesto podnikania, IČO a DIČ (IČ DPH)
 • kód a názov produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky
 • množstvo požadovaných kusov produktov
 • vybraný spôsob platby
 • adresu pre dodanie tovaru

Potvrdenie objednávky:
Na základe riadnej objednávky predávajúci potvrdí emailom prijatie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu, množstvo produktov a predpokladanú dobu dodania. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

Ponúkame tieto možnosti platby:
 - platobná brána/on-line platba kartou: okamžitá platba, na ktorú budete presmerovaní po zadaní objednávky. Pri tomto spôsobe platby odporúčame objednávať len tovar dostupný na sklade. V prípade záujmu o neskladovú položku sa prípadne vopred (telefonicky, emailom) informujte o dostupnosti tovaru.

- dobierka: tovar zaplatíte (kuriérovi prepravnej služby, na Pošte, na výdajnom mieste Zásielkovne) pri jeho prevzatí. 

- bankovým prevodom: zašleme vám predfaktúru alebo faktúru, pričom tovar bude odoslaný po prijatí platby.

V konkrétnych prípadoch je možné dohodnúť iné platobné a dodacie podmienky.

Dodanie tovaru: 
- Zásielkovňa: dodanie obvykle 2 pracovné dni

- Slovenská pošta: dodanie obvykle 3-4 pracovné dni

- Prepravná služba (UPS): obvykle 1 pracovný deň.

Uvedené doby sú platné v prípade, že objednaný tovar máme na sklade. Doby dodania sa môžu v prípade exponovaných období predĺžiť (napr. predvianočné obdobie). 

Dopravné a balné:
Pri dodaní Poštou alebo cez Zásielkovňu je dodanie zdarma pri objednávke nad 50 € s DPH. Pri voľbe dopravy UPS je dodanie zdarma pri objednávke nad 150 € s DPH. Všetky uvedené podmienky dodania platia pri doprave v rámci Slovenska.

 

Viazanosť: 

Predávajúci je po potvrdení objednávky predávajúcemu viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Reklamácia tovaru:
Záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným používaním tovaru, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním.
Pred odoslaním tovaru je vhodné prekonzultovať druh a prejavy poruchy – použite našu emailovú adresu. V prípade, že bude potrebné odoslať tovar na opravu, tovar dobre zabaľte a spolu s popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe odošlite na našu adresu.

 

Nižšie uvedené informácie podávame v súlade s požiadavkami zákona 102/2014 Zz.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Ing. Monika Márföldi – MONNIEGIFTS, Novozámocká 36, 96001 Zvolen, email info@monniegifts.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr..

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Žiadosť o odstúpenie od zmluvy musí obsahovať tieto údaje:

– Komu: Ing. Monika Márföldi – MONNIEGIFTS, Novozámocká 36, 96001 Zvolen:

– Týmto oznamujem/oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ......................................

– Dátum objednania/dátum prijatia .......................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa .......................

– Adresa spotrebiteľa ........................

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .....................

– Dátum ...................

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlasujeme, že pri spracovávaní osobných údajov dodržiavame nasledovné Zásady pri spracúvaní osobných údajov ,ako sú uvedené na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zasady-pri-spracuvani-osobnych-udajov):

 

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať tieto základné zásady:

 1. Vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Určiť podmienky spracúvania osobných údajov.
 3. Získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.
 4. Zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 5. Zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.
 6. Spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.
 7. Zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 8. Zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
 9. Spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

 

Naša stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať kvalitu našich služieb. Používaním našej stránky súhlasíte s ich používaním.